MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Tingagerskolen.

§1           Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved Tingagerskolen skal 1 af forældrerepræsentanterne vælges blandt forældrene til specialklasseeleverne.

§2           Forældre- og medarbejderrepræsentanterne har stemmeret.

§3           På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Ligeledes vælges en næstformand.

§4           Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

              Skolebestyrelsen  kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles  spørgsmål af særlig interesse for dem.

§5           Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, meddeles afbud til formanden/skolelederen. Hvis formanden får meddelelse om/kendskab til, at et bestyrelsesmedlem vil være forhindret i at varetage hvervet i en forventet periode på mindst 3 måneder, indkalder formanden stedfortræderen.

§6           Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

              Ordinært møde afholdes èn gang om måneden. Formanden kan dog aflyse ordinært møde, såfremt der ikke findes sager til behandling eller kun begrænsede sager, som kan udskydes til næste ordinære møde.

              Formanden fastsætter i samråd med skolebestyrelsen tid og sted for møderne.

§7           Formanden fastsætter dagsorden for møderne sammen med skolelederen og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem eller skolelederen ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

              Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter forelægges  næste møde.

§8           Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

§9           Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede.

§10         Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

              Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§11         Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke medlemmer, der ikke har været til stede.

              Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

              Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

§12         Formanden drager i samarbejde med skolens ledelse omsorg for udførelse af de trufne beslutninger.

§13         Skolebestyrelsen er underlagt de bestemmelser, som er beskrevet i styrelsesvedtægt for Ringe kommunale skolevæsen.

§14         Denne forretningsorden er vedtaget d. 18.5.1995 og kan kun ændres på et ordinært møde.